Vedtekter

Vi påtar oss det meste innen rørleggertjenester i Vadsø og omegn!

 

Vakttelefon

455 11 762

Knivsmed Strømeng AS

 

Markangeaidnu 10

N - 9730 Karasjok

 

Åpningstider:

Man-fre: 08:30-16:00

Lør-søn: Etter avtale

 

Tlf: +47 78 46 71 05

Fax: +47 78 46 64 40

E-post: kni-str@online.no

 

Våre vedtekter

 

LOVNORMAL FOR OMRÅDEKLUBBER

tilsluttet

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF)

Vedtatt av Representantskapet 5.4.1997

med endringer vedtatt av Representantskapet 5.4.2003

KAPITTEL 1 - NAVN, DEFINISJON, FORMÅL

 

§ 1 Navn og definisjon

 

Finnmark Elghundklubb er medlem av NEKF

og gjennom dette samarbeidende med Norsk Kennel

Klub (NKK) og derigjennom med anerkjente

hundeorganisasjoner i inn- og utland.

Medlemmer i Klubben er gjennom klubbens medlemskap

i NEKF tilsluttet Norske Elghundklubbers

Forbund og underlagt NEKFs lover og vedtak.

 

§ 2 Formål

 

Klubbens formål er innen sitt område:

 • å arbeide for ansvarlig hundhold
 • å arbeide utvikling og forbedring av

elghundrasene, særlig de norske

 • å fremme interessen for elghundrasene og

riktig bruk av disse.

 • Formålet søkes fremmet ved:
 • å utbre kjennskap til elghundrasene, deres

egenskaper og bruk

 • å avholde jaktprøver
 • å avholde prøver for godkjent sporprøvebevis

for bedre ettersøk av skadet vilt

 • å avholde utstillinger og

unghundfremvisninger

 • å veilede i avl og oppdrett av elghunder og på

bakgrunn av NEKF’s avlsutvalg formidler

klubbens avlskontakt opplysninger til

oppdrettere og valpekjøpere.

 • å utdanne og etterutdanne eksteriør- og
 • jaktprøvedommere
 • å samarbeide med NEKF og med andre

elghundklubber i saker av felles interesse

 • å bistå klubber og interessegrupper i

organisasjonsspørsmål med sikte på å oppnå

optimalt samarbeide

 • å opprette samarbeid med grunneiere,

organisasjoner og offentlige organ i saker av

felles interesse.

 

Formålet søkes oppnådd ved at Klubben setter i verk

tiltak som antas å gagne formålet best mulig.

 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP

 

§ 3 Typer medlemskap

 

Medlemskap i klubben omfatter:

årlig betalende medlemmer

æresmedlemmer

 

§ 4 Opprettelse av medlemskap

 

Som medlem kan opptas enhver interessert person.

Innmelding skjer til klubbens kasserer/sekretær.

Styret kan nekte å oppta person som antas å kunne

skade klubben, eller som er dømt for dyremishandling

etter «Lov om dyrevern». Person som blir nektet

opptak kan anke avgjørelsen inn for klubbens årsmøte.

Anken må sendes senest 14 dager etter at avslag om

opptak er mottatt. Klubben skal i avslaget gjøre

oppmerksom på ankemulighet og ankefrist.

Person som er ekskludert av NKK eller samarbeidende

klubb kan ikke opptas som medlem.

 

§ 5 Medlemskontingent

 

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales

forskuddsvis. Medlem som ikke har betalt kontingent

ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter.

 

KAPITTEL 3 - ORGANISASJONEN

 

§ 6 Områdeklubbens organisasjon

 

Områdeklubbene (KL) består av følgende organer:

Årsmøte (Ordinært/Ekstraordinært)

Styre

Valgkomité

andre Utvalg

Revisorer

Årsmøtet velger representanter for klubben til NEKFs

Representantskap.

KAPITTEL 4 - ÅRSMØTET

 

§ 7 Årsmøte

 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og det ordinære

årsmøtet holdes hvert år innen 20. februar. Møtet

innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal

inneholde dagsorden for årsmøtet og videre skal oppgis

de saker som skal behandles på årsmøtet samt styrets

innstilling til vedtak i saker som trenger årsmøtets

godkjenning. Saker og forslag som ønskes behandlet

på årsmøtet - herunder forslag til valg - må være h.h.v.

styret/valgkomiteens formann i hende senest 10. januar.

 

Klubbens leder eller nestleder åpner årsmøtet samt leder:

 • godkjennelse av innkalling
 • godkjennelse av saksliste
 • valg av tellekorps
 • valg av 2 personer til å undertegne protokollen

fra møtet

 • valg av protokollfører
 • valg av årsmøtedirigent evt visedirigent
 • Årsmøtet skal videre behandle:
 • Styrets årsberetning
 • Styrets årsregnskap og revisorenes rapport
 • saker på sakslisten - herunder saker til

sakslisten for kommende RS-møte

 • tildeling av hedersbevisninger
 • innstilling fra valgkomiteen hvoretter årsmøtet velger:
 • Klubbens leder for 1 år
 • Klubbens nestleder for 2 år
 • 3 styremedlemmer for 2 år. Det ene styremedlem

som skal tre ut etter 1 år avgjøres ved

loddtrekning på årsmøtet

 • 2 varamedlemmer til styret for 1 år
 • 2 revisorer for 1 år
 • Valgkomité på 3 medlemmer samt dets leder.

Hvert år er 1 av komitémedlemmene på valg

 • valg av representanter til NEKFs RS-møte
 • etter forslag fra valgkomiteen fastsettes

honorar/godtgjørelse til styrets medlemmer

 

Til alle verv kan det gjenvelges et ubegrenset antall

ganger.

Alle avstemminger er åpne, også valg, dersom skriftlig

avstemming ikke kreves. Årsmøtedirigenten har

stemmerett, men ved stemmelikhet har dirigent eller evt

visedirigent dobbel stemme.

Alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjøres med

alminnelig flertall. Om lovendring kfr. § 9.

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må

det være betalt medlemskontingent for det foregående

år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte.

Årsmøtet kan behandle, men ikke fatte vedtak i saker

som ikke står på sakslisten.

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst

1/4 av medlemmene krever det. Møtet avholdes innen

8 uker og innkallingen skal skje på samme måte og med

samme frister som for ordinært årsmøte. Bare saker

som er oppgitt i innkallingen kan behandles.

 

§ 9 Lovendringer

 

Lovendringer kan bare vedtas av årsmøtet - ordinært

eller ekstraordinært - med 2/3 flertall av de avgitte

stemmer.

Lovendringer må for å kunne settes i verk være godkjent

av NEKFs styre. Lovendringer som ikke godkjennes

kan ankes til NEKFs RS-møte. Anken

behandles som vanlig sak.

 

KAPITTEL 5 - KLUBBSTYRET

 

§ 10 Styret i Områdeklubben (KL-styret)

 

- kompetanse og sammensetning

KL-styrets oppgaver er å:

ivareta NEKFs formål

lede KLs virksomhet mellom årsmøtene i overensstemmelse

med NEKFs lover og regler

formidle medlemmenes kontakt med NEKFs styre og

andre organer

oppnevne nødvendige utvalg og arbeidsgrupper

Styret kan advare eller be om å uttre av klubben, utelukke

for et bestemt tidsrom eller ekskludere medlemmer

som handler i strid med gjeldende lover og regler

eller oppfører seg på en for klubben eller dens medlemmer

uverdig/skadelig måte, eller for manglende

oppfyllelse av medlemsplikter.

Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom eller

ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser,

kan innen 14 dager fra mottatt skriftlig meddelelse anke

saken inn for klubbens årsmøte. Vedkommende skal i

meddelelsen gjøres oppmerksom på ankemulighet og

ankefrist. Årsmøtet kan bestemme om anken skal

videresendes til Lov- og kontrollkomiteen i NEKF.

Avslår årsmøtet å videresende anken, kan medlemmet

selv bringe saken inn for Lov- og kontrollkomiteen i

NEKF, som lager innstilling og oversender saken til

RS. Anken stiles til LKK og sendes NEKFs styre

v/sekretariatet.

KL-styret består av leder, nestleder og øvrige 3 styremedlemmer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer

inklusive lederen er til stede. Ved stemmelikhet har

fungerende leder dobbeltstemme.

 

KAPITTEL 6 – DIVERSE BESTEMMELSER

 

§ 11 Oppløsning

 

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte

og med minimum 2/3 flertall av de avgitte

stemmer. Ved eventuell oppløsning fatter årsmøtet

vedtak om anvendelse av klubbens aktiva. Slikt vedtak

fattes med alminnelig flertall.

Støtt oss med DIN

Grasrotandel!

SMS til 2020:

Grasrotandelen 995398354

KALIBER

SKYTTERSPORT OG JAKT

 

Kontaktinfo:

Telefon: 40233802

arve.kaliber@gmail.com

Ørtangen 10

9800 Vadsø

Organisasjonsnummer: 995 398 354

Bankkontonummer: 1503 19 63262

Vippskode: 11935